فرق قیمومیت با حضانت

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۵


فرق قیمومیت با حضانت

فرق قیمومیت با حضانت

270820639

«حضانت» در تعبیر عامیانه متعلق به کسی است که بچه را تر و خشک، بزرگ و تربیت میکند. در صورت مریضی او را پیش دکتر میبرد و به مدرسه میرساند. سرپرستی فرزند پس از فوت پدر با مادر است؛ زیرا نگهداری بهطورمعمول رابطهای مستقیم با احساسات و