ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

دسته: قوانین و مقررات ثبتی
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 4 اسفند 1395


ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۴۲۴ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره. ۱۶۶۳۲ت ۳۰ ه مورخ ۱۳۷۳. ۷۱۳) و به استناد ماده (۲۲) قانون» ‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران «- مصوب ۱۳۷۲. ۶. ۷- ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول – تعاریف

ماده ۱ – در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود:
۱ – ۱ – کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ – ۱ – منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی
۳ – ۱ – سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده‌اند.
۴ – ۱ – قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲. ۶. ۷ مجلس شورای اسلامی
۵ – ۱ – شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
۶ – ۱ – واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی هر یک از سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی.
۷ – ۱ – شعبه شرکت یا مؤسسه:
‌شعبه یک شرکت یا مؤسسه: شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت‌سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می‌باشد و این شخص حقوقی تازه تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعی آن محسوب می‌شود.
۸ – ۱ – نماینده شرکت یا مؤسسه: نماینده یک شرکت یا مؤسسه، شخص حقوقی است که آن شرکت یا مؤسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن‌در سمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیاردهنده محسوب می‌شود.

فصل دوم: ایجاد و وظایف واحد ثبتی

ماده ۲ – سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکتها و مالکیت‌های‌صنعتی معنوی تأسیس می‌کند.

ماده ۳ – وظایف واحد ثبتی عبارتند از:
۱ – ۳ – ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ایرانی و خارجی.
۲ – ۳ – ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی.
۳ – ۳ – ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی.
۴ – ۳ – ثبت دفاتر تجاری بازرگانان.
۵ – ۳ – پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری واقع در حوزه هر منطقه.
۶ – ۳ – ثبت بانکها و مؤسسات اعتباری با رعایت آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد.
۷ – ۳ – ثبت شرکتهای بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد.

فصل سوم: تشریفات قانونی ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی

ماده ۴ – هر شرکت یا مؤسسه‌ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می‌شود.
تبصره ۱ – از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت‌های اقتصادی‌مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور – به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور – شرکت قانونی‌محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد.
‌تبصره ۲ – هر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجرای این تصویب‌نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به فعالیتهای اقتصادی اشتغال داشته باشد باید‌در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این تصویب‌نامه تقاضای ثبت نماید. در غیر این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث‌متضامناً مسئول جبران خسارت وارد شده خواهند بود.

ماده ۵ – انواع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می‌توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آن که موضوع‌فعالیت آنها قانونی باشد. در هر حال تأسیس و فعالیت شرکتها تحت قوانین موضوعه امکان‌پذیر است.

ماده ۶ – تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با ارائه مدارک و اسناد‌پیش‌بینی شده در این تصویب‌نامه در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسانند. در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مزبور‌جلوگیری خواهد نمود.

ماده ۷ – ثبت شرکت و مؤسسه در منطقه با ارائه مدارک و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد آمد:
۱ – اظهارنامه ثبت.
۲ – اساسنامه شرکت.
۳ – صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین.
۴ – صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیره.
۵ – گواهی بانکی از یکی از بانکهای منطقه مبنی بر تودیع حداقل ۳۵% سرمایه نقدی.
۶ – مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد.
تبصره ۱ – در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها‌مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی (‌به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور) رعایت شده باشد ضرورت دارد، ‌همچنین لازم است برای ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبت شرکت در کشور متبوع را‌به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند.
تبصره ۲ – کلیه اسناد و مدارک موضوع ماده (۸) این تصویب‌نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی باید به صورت رسمی به زبان فارسی نیز تسلیم شود.
تبصره ۳ – در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق‌الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده ۸ – اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی‌های اشخاص حقوقی خارجی علاوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ – نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با علایم اختصاری و مشخصات آن.
۲ – نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن.
۳ – مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران.
۴ – تابعیت شرکت یا مؤسسه.
۵ – میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه.
۶ – آخرین بیلان مالی شرکت یا مؤسسه.
۷ – مرجع ثبت، شماره محل (‌شهر و کشور) و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران.
۸ – فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه.
۹ – سایر شعب و نمایندگی‌های شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام (‌در صورت تأسیس).
۱۰ – اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صلاحیت‌دار دریافت‌کننده ابلاغ‌ها و اخطاریه‌ها.
۱۱ – قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی‌ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره (۱) ماده (۷) این تصویب‌نامه.
۱۲ – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره‌کنندگان شرکت یا مؤسسه.
تبصره – نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که اظهارنامه و تقاضای ثبت به وسیله وکیل‌داده شده باشد تسلیم شود.

ماده ۹ – اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه، فعالیت می‌نمایند. واحد ثبتی سازمان‌موظف است سندی مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضاکننده ثبت بدهد.

ماده ۱۰ – اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیأت مدیره، بازرسان، صاحبان امضای مجاز، کاهش یا افزایش‌سرمایه و انحلال شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران‌اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

ماده ۱۱ – هر ذینفعی می‌تواند از مندرجات پرونده‌های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید.

ماده ۱۲ – واحد ثبتی موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی‌جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده ۱۳ – تقاضای ثبت علایم و اسامی تجاری – صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهارنامه صورت می‌گیرد و‌شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

ماده ۱۴ – کلیه اشخاص حقیقی ایران که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این‌تصویب‌نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ماده ۱۵ – ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایران و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی‌انجام می‌گیرد و حاوی نکات زیر می‌باشد به عمل می‌آید:
۱ – نام و نام خانوادگی بازرگان.
۲ – تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایران و گذرنامه برای اشخاص حقیقی‌خارجی.
۳ – تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور.
۴ – تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی.
۵ – اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی.
۶ – شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند (۵) ماده (۳) این تصویب‌نامه به عمل آمده است.
۷ – رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد.
۸ – سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، علایم تجاری، کتاب رمز تجارتی و غیره.

ماده ۱۶ – واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت‌را ممهور به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط در سازمان ارسال کند.

ماده ۱۷ – اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هر گونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می‌شود تهیه و به‌واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.

ماده ۱۸ – اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب‌نامه اسم خود را ثبت می‌نمایند مکلفند در سربرگ اوراق تجارتی و برگهای فروش و سفارش‌و هر نوع اسناد و مدارک تجارتی که به کار می‌برند ضمن درج عنوان تجارتی شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده ۱۹ – پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می‌شود صورت گرفته و پس از امضای نماینده‌واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد.

ماده ۲۰ – هزینه‌های مربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و‌نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تهیه می‌شود، دریافت می‌گردد.

ماده ۲۱ – از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این تصویب‌نامه، بنا به تقاضای سازمان، توسط نیروی انتظامی منطقه جلوگیری به عمل خواهد آمد. در هر‌صورت این گونه اقدامات رافع مسئولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود.

ماده ۲۲ – دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه و فرمهای چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه‌تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.
‌تأیید می‌گردد

اکبر هاشمی رفسنجانی – رییس جمهور
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۴. ۲. ۲۴ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. ‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

اصلاح ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ۱۸/۴/۱۳۷۵

‌اصلاح ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۵. ۰۴. ۱۸ -. ۴۵۰۵۲ت۱۶۸۷۴ک – ۱۳۷۵. ۰۵. ۲۳ – ۳۰۴

‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۵. ۴. ۱۸ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه شماره. ۱۶۶۳۲ت۳۰ه مورخ ۱۳۷۳. ۲. ۱۳) و به استناد ماده (۲۲) قانون «‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران» مصوب ۱۳۷۲ – تصویب نمودند:
«‌ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» (‌ موضوع تصویب‌نامه شماره. ۲۱۴۵۳ت ۱۵۰۱۱ک مورخ ۱۳۷۴. ۲. ۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ – در بند (۸) ماده (۱) بعد از عبارت «‌شخص حقوقی» عبارت «‌یا حقیقی» اضافه می‌شود.
۲ – ماده (۶) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می‌شود:
ماده ۶ – تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادی دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی وضعیت خود را با مفاد این تصویب‌نامه و‌دستورالعملهای اجرایی آن تطبیق دهند، در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری خواهد نمود.
دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می‌شود.
تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کلیه سوابق و مدارک مربوطه به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت‌رسیده‌اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی (‌اقامتگاه) آنها، منطقه است و از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند بنا به تقاضای واحد ثبتی برای آن‌واحد ارسال می‌کند، همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور پیشگیری از تعیین نام‌های مشابه برای شرکتهای در حال ثبت با واحدهای ثبتی مناطق‌همکاری خواهند نمود.

تأیید می‌گردد
اکبر هاشمی رفسنجانی – رییس جمهور
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۵. ۵. ۱۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

اصلاح ماده ۲۰ تصویبنامه ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران ۱۸/۱۲/۱۳۷۸

اصلاح ماده ۲۰ تصویبنامه ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران
۱۳۷۸. ۱۲. ۱۸ – -. ۵۷۴۲۵ت ۱۸۷۷۵ هـ ـ ۱۳۷۸. ۱۲. ۲۲ – ۴۲۸
ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
ثبت شرکتها و علایم و اختراعات ـ مناطق آزاد و ویژه
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸. ۱۲. ۱۸ با توجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع نامه شماره ۱۶۰۵ هـ. ب مورخ۱۳۷۶. ۷. ۲۲) تصویب نمود:
در ماده (۲۰) تصویبنامه شماره. ۲۱۴۵۳ ت ۱۵۰۱۱ ک مورخ ۱۳۷۴. ۱. ۳۰ (‌موضوع ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد‌تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران) عبارت «با رعایت قوانین مربوط» پس از عبارت «دستورالعملی که» اضافه می‌شود.
حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهور


نوشته شده توسط:دنیای حقوق - 126 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *