شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت

دسته: حقوق همگانی
یک دیدگاه
شنبه - ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶


شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت

انسیه آبشاری: وقتی قراردادی منعقد میشود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تاخیر داشته باشد، همچنین این احتمال وجود دارد که پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌مشده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان پیش‌‌پرداخت و چک ضمانت بین طرفین رد و بدل میشود تا تعهد فرد صادرکن