رای شماره 570 مورخ 25/8/1395 هیات عمومی دیوان

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - 4 دی 1395


رای شماره 570 مورخ 25/8/1395 هیات عمومی دیوان

رای شماره 570 مورخ 25/8/1395 هیات عمومی دیوان

ابطال بند 1-33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 10/11/1392 شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی

76

ابطال بند 1-33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 10/11/1392 شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی

تاریخ: 25 آبان 1395

کلاسه پرونده: 95/108

شماره دادنامه: 570

موضوع رأی: ابطال بند 1-33 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب 10/11/1392 شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر اخذ عوارض از بلیط کنسرت و سیرک و جشنهای نمایشی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه‌های شماره 9557/92/220-14/5/1392 و 7916/92/220-26/4/1392 معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2- ابطال بخشنامه شماره 16139/92/230-20/9/1392 معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان صدور

گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1224/20000-3/12/1394 اعلام کرده است که:

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

 احتراماً، همان‌گونه که مستحضرند:

 1- به موجب بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کـار بـا اشعه و مـواد شیمیایی، کار بـا بیماران روانی، عفونـی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره وکار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»

 2- مطابق ماده (78) ماخذ موصوف «در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل … با اجرای این قانون لغو می‌گردد.»

 3- مستفاد از دادنامه شماره (727)-10/6/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیرمتعارف، مندرج در بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که به موجب استحقاق پرداخت فوق‌العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد.

 بنا به مراتب:

 الف) معاونت اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور طی نامه شماره 9557/92/220-14/5/1392 اقدام به برقراری فوق‌العاده سختی کار برای پستهای کارشناس و کارشناس ارشد امور اجرایی، کمک کارشناس و کارشناس و کارشناس ارشد امور بازرگانی، اقتصاد کشاورزی، جغرافیا و سنجش از دور، کارشناس ارشد و کارشناس و کاردان و کمک کارشناس نقشه‌برداری، نقشه‌بردار، کاردان و کمک کارشناس امور تشکلهای تولیدی و کشاورزی، کارشناس ارشد امور اجرایی مشاغل سازمانی مستقر در سازمانهای استانی جهاد کشاورزی کرده است.

 ب) معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامه شماره 16139/92/230-20/9/1392 اقدام به برقراری فوق‌العاده سختی شرایط کار برای کارگزاران امر رسیدگی تخلفات اداری در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح موافقت‌نامه شماره 124283/92/222/د-19/9/1392 می‌نماید.

 ج) معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس‌جمهور طی نامه شماره 7916/92/220-26/4/1392 و موافقت‌نامه شماره 43085/91/22-25/11/1391 معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت مذکور مبادرت به برقراری فوق‌العاده سختی کار تعدادی از پستهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله رئیس اداره ثبت، کارشناس امور اسناد و املاک و … و اعطای امتیاز 600 لغایت 1000 بابت فوق‌العاده سختی شرایط کار در محیط غیرمتعارف برای کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نموده است. بنابراین بر این اساس مفادنامه‌های اخیرالذکر از حیث عدم تشابه موضوع و سنخیت ماهیت موارد یاد شده مغایر با مفاد بند (3) ماده (68) و ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط و مالاً دادنامه اصداری هیأت عمومی اخیرالذکر ارزیابی می‌شود.

 بنا علی‎هذا در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال‌نامه‌های شماره 9557/92/220-14/5/1392 معاونت اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، 16139/92/230-20/9/1392 معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و شماره 7916/92/220-26/4/1392 معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از زمان صدور مورد استدعاست.

 متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

 مصوبه شماره 9557/92/220-14/5/1392 معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

جناب آقای منصور خاکی

 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد

 موضوع: برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار

 با سلام و احترام:

 بازگشت به نامه شماره 3139/200-18/4/1392 آن معاونت در خصوص تعیین و برقراری امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط کار و کار در محیطهای غیرمتعارف متصدیان مشاغل پیشنهادی، با توجه به بررسیهای انجام شده و نظر به شرح وظایف و مسؤولیتهای متصدیان پستهای سازمانی مورد نظر بدین‌وسیله در اجرای بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره 50795/200-5/10/1389 این معاونت، جدول فهرست مشاغل سازمانی زیر به فهرست مشاغل سازمانی ابلاغی (مستقر در سازمانهای استانی جهاد کشاورزی) موضوع نامه شماره 6842/92/220-11/2/1393 این معاونت، اضافه می‌گردد.

  اضافه می‌نماید چنانچه مشاغل سازمانی استانی جهاد کشاورزی که برای آنان سختی شرایط کار تعیین شده است در ستاد وزارتخانه وجود داشته باشند میزان سختی کار متصدیان مشاغل مذکور در ستاد وزارتخانه با 100 امتیاز کمتر قابل اعمال خواهد بود.

 مصوبه شماره 7916/92/220-26/4/1392 معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

 معاونت هماهنگی اجرای مقررات اداری

 جناب آقای شاهرخیان

 معاون محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 موضوع: سختی شرایط کار

 با سلام و احترام:

 بازگشت به نامه شماره 244420/91-12/12/1391 در خصوص تجدیدنظر و افزایش میزان امتیاز فوق‌العاده سختی شرایط کار و کار در محیطهای غیر متعارف پستهای سازمانی ذی ربط در سراسر کشور در آن سازمان اعلام می‌دارد:

 با توجه به بررسیهای به عمل آمده در خصوص برقراری میزان فوق‌العاده سختی شرایط کار و نظر به مشخصات و شرح وظایف مستخدمین رسمی و پیمانی ارسالی و وجود عواملی نظیر کار در محیط غیرمتعارف، کار در شرایط جوی نامساعد، کار در محیط سر و صدا، کار در شرایط مکانی بد و نامناسب، کار در فضای باز که متصدیان پستهای سازمانی ذیل در استانهای سراسر کشور در حین کار با آن موجه می‌باشند، بدین‌وسیله در اجرای بند (3) ماده 68 قانون مدیریت خدمـات کشوری و بخشنامه شمـاره 50795/200-5/101/389 ایـن معاونت، میـزان امتیاز سختی

خاطر نشان می‌سازد، امتیازات تعیین شده برای متصدیان پستهای سازمانی مورد اشاره بر اساس امتیازات مربوطه و بر اساس حاصل ضرب امتیاز پست مورد تصدی ضربدر ضریب سالانه تعیین و از تاریخ صدور این مجوز مشروط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال جاری قابل پرداخت خواهد شد. – معاون

 مصوبه شماره 16139/92/230-20/9/1392 معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

«مسؤولین محترم هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

 موضوع: برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار

 با سلام و احترام، از آن‌جا که متعاقب درخواست دفاتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و پیگیریها و اقدامات دبیرخانه هیأت عالی نظارت و دستور ویژه جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، برقراری فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار برای کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای مشمول قانون فوق، به شرح نامه شماره 124283/92/222/د-19/9/1392 مورد موافقت معاونت محترم هماهنگی اجرای مقررات اداری قرار گرفته است. لذا ضمن ارسال تصویر نامه مزبور، خواهشمند است مراتب به امور اداری ذی ربط منعکس شود تا در چهارچوب تعیین نسبت به برقراری فوق‌العاده یاد شده برای اشخاص ذی‌نفع اقدام نمایند. معاون»

 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به موجب لایحه ای که به شماره 392-20/2/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:

 دیوان عدالت اداری – دفتر هیأت محترم عمومی

 با سلام و احترام،

 بازگشت به نامه شماره 95099800000000070-30/1/1395 با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور ذی‌ربط این سازمان، به استحضار می‌رساند:

 فوق‌العاده سختی شرایط کار به متصدیان مشاغلی تعلق می‌گیرد که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط، شاغل در معرض ابتلاء یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب بدنبال داشته باشد. بنابراین با عنایت به این که به استناد مفاد بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد «فوق‌العاد سختی شرایط محیط کار و کار در محیطهای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی

تا 1000 امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود. لذا با توجه به ذکر کلمه «نظیر» در مفاد بند مذکور، مصادیق محیطهای غیرمتعارف و شرایط نامطلوب کاری فقط منحصر به موارد مذکور در مفاد بند یاد شده نمی‌شود و متصدیان پستهای سازمانی پیش‌بینی شده در تشکیلات دستگاههای اجرایی مشروط به دارا بودن شرایط، درجات و عوامل (26) گانه سختی شرایط محیط کار پیش‌بینی شده در جدول پیوست مصوبه شماره 54910/ت930هـ-9/8/1366 هیأت وزیران، می‌توانند از مزایای فوق‌العاده یاد شده با رعایت مقررات مربوطه بهره‌مند شوند.

 با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. اضافه می‌نماید برگ دوم دادخواست مورد اشاره به همراه مدارک ارسالی مشاهده نگردید.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/8/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که موجب استحقاق پرداخت فوق‌العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پستهای سازمانی مصوب در بخشنامه‌های مورد شکایت هیچ‌گونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند 3 ماده 68 قانون فوق‌الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه‌های شماره 7916/92/220- 26/4/1392، 43085/91/22- 25/11/1391 و 9557/92/220 – 14/5/1392 معاون

هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و 16139/92/230-20/9/1392 معاون حقوقی و امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که به شرح منعکس در آنها بعضی مشاغل سازمانی مستقر در سازمانهای استانی جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.

5555 6666

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به نقل از روزنامه رسمی شماره 20906 مورخ 25/9/1395

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۴۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *