تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت و نمایندگی حقوقی

دسته: حقوق خصوصی
بدون دیدگاه
دوشنبه - 1 آذر 1395


تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت و نمایندگی حقوقی

اعطای  وکالت و نمایندگی از نظر فقهاء، مشروع بوده و از ضروریات دین محسوب می شود که به موجب آن تمام یا بخشی از اختیارات اختیار دهنده ، به گیرنده واگذار می شود تا از طرف او اعمال نماید. این تفویض اختیار جزء حقوق اساسی و آزادی مشروع هر فردی است که جز در موارد خلاف شرع یا موارد قائم به شخص -که ممکن است قصد و نیت لازم داشته باشد- می تواند در سایر امور حقوقی، این اختیارخود را تفویض نماید. اما اگر این فرد، اختیار خود را از دیگری اخذ کرده باشد دیگر نمی تواند آن را به شخص دیگری واگذار کند مگر به اذن و تصریح تفویض کننده اول. لذا وکیل فقط با این شرط حق توکیل دارد. بنابراین کارکنان دولت و مدیران که اختیارات خود را به موجب قانون دریافت داشته اند حق  قانون محاسبات ۵۳تفویض آن را به دیگری ندارند مگر در موارد مصرحه قانونی مثل: موضوع ماده عمومی و در نتیجه، تفویض خارج از جواز قانونی موجب مسئولیت مدنی و جزایی تفویض کننده خواهد بود. واژگان

چکیده
اصغر عربیان
۹۱/۲/۱۲تاریخ دریافت: ۹۱/۲/۲۹تاریخ پذیرش:
۹۶-۸۰صفحه
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه فقه و حقوق.
۸۱
تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت …
تبیین موضوع  وکالت و نیابت امری است که پیشینه  آن با زندگی اجتماعی بشر گره خورده و آن ناشی از تعلق اراده بر انجام فعلی است که به علل مختلف زمانی و مکانی یا موضوعی مقدور افراد نیست اما از عهده دیگری برمی آید و یا با وصف مقدور بودن فعل برای خود شخص، اعطاء وکالت و نیابت به  ً دیگری به هر علتی، رحجان می یابد؛ در نتیجه اتیان فعل بجای آن فرد ، از سوی فرد دیگری وکالتا انجام می پذیرد. ًو یا نیابتا اگرچه در جوامع ابتدایی ضرورت این امر در حد جوامع امروزی نبوده ، اما علل یاد شده در هر دوره ای از زندگی اجتماعی ، به شکلی بروز و ظهور یافته و این نوع از رابطه بین افراد را موجب شده است. امروزه گاهی امر اعطاء وکالت و نیابت به حدی ضرورت می یابد که بدون ایجاد چنین رابطه ای میان موکل و وکیل و نیز بین منوب عنه و نائب امری از امور مهمه یا بخشی از زندگی افراد، دچار اختلال می شود. شخصی که مدعی علیه یا متهم قرار می گیرد و با علم حقوق و آیین  ترافعات آشنایی ندارد گزیری از یافتن وکیل آشنا به امور نخواهد داشت ، بویژه اینکه در این مورد خاص برای خود فرد ، محدودیت دسترسی به پرونده نیز مزید بر علت است. و یا شخصی که به دلیل ممنوع  الورود بودن یا عدم امکان اجرایی ، به دلایلی از قبیل فوت یا حبس و … امکان انجام فریضه واجبی مانند حج را ندارد جز از طریق اعطاء نیابت امکان انجام و ایتان آن را نمی یابد و وجود این طریق هم مانع از تمسک به دلیل عقلی عدم استطاعت ، برای رهائی از تکلیف خواهد بود. نمایندگی به معنی اعم آن نیز که شامل مصادیق دیگری غیر از وکالت و نیابت ، مانند: ولایت، وصایت و قیمومت هم هست، در دایره این ضرورت اجتماعی و حقوقی قرار دارد. لذا نفس انجام ت جدید شده و بخشی از ّعمل ازسوی دیگری، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق و صنف مهمی از صنوف اجتماعی را به خود اختصاص داده است. در همه مظاهر نمایندگی تمام یا بخشی از اختیارات ، به نماینده واگذار می شود تا از طرف اختیار دهنده اعمال نماید. اما آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته و به ابهامات و چالش های اجتماعی آن پرداخته شده، بحث تفویض اختیار در امور حاکمیتی یا در امور واجد وصف حاکمیتی
۹۱هار / ب۴۶ال دوازدهم/ شماره  س
۸۲
است که نامشخص بودن حدود و ثغور آن در امور ایجابی و سلبی ، علاوه بر ایجاد سوال در ذهن مدیران و کارکنان این بخشها، گاهی آنها را با تعهد ناخواسته یا اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارات احتمالی به دولت ، مواجه می سازد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی ، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود تا در همان چارچوب و از سوی موکل و شخص حقیقی یا حقوقی نمایندگی دهنده ، اعمال اختیار نماید. اما آنچه که لازم است مورد کنکاش قرار گیرد اینکه مدیران و مسئولین دستگاهها که خود با حکم اداری و با تفویض بخشی از اختیارات و وظایف حاکمیت و در واقع به نمایندگی ، انجام وظیفه می نمایند، آیا خود نیز می توانند تمام یا بخشی از این اختیارات و وظایف را به دیگری واگذار نمایند؟ و با توجه به دو بخش از وظایف مدیران و کارکنان (حاکمیتی و تصدی گری) در هر دو بخش این امکان وجود دارد؟ حدود اختیار  وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی و پیگیری حقوق دستگاه چقدر است ؟  آیا وظیفه و تکلیف نیز مانند اختیار قابل واگذاری است؟ منشاء این امکان چیست؟ و حدود و ثغور آن کجاست ؟ این سوالات و ابهامات بیشتر در اختیارات و تکالیف مالی نمود پیدا می کند که ناشی از توجه بیشتر دستگاههای نظارتی است ، اگر چه در امور غیر مالی بویژه در بخش حاکمیتی نیز مطرح بوده  اجتماعی و امنیتی داشته باشد. از این رو باید تبیین و ممکن است آثار مالی و یا تبعات سیاسی  در چه اموری و چه میزان از اختیارات یا وظایف یا هر دو و به چه کسانی و در چه محدوده ًشود اولا  آیا پاسخگویی فرد تفویض شده نیز همانند مسئول تفویض ًزمانی قابل تفویض و واگذاری است. ثانیا کننده است ؟ همچنین عمومات قانونی حاکم بر عقد وکالت ، در موارد تفویض اختیار اداری و مالی  حاکم است ؟ تکلیف امور قائم به شخص  که می تواند در حکم ایقاع و انشاء مأموریت باشد نیز  مانند : اقرار ، سوگند و شهادت چیست ؟ ابتدا لازم است مبانی مسئولیت در این مقال مورد بررسی قرار گیرد:
– نگاه امانت مدارانه به مناصب حکومتی در نهج البلاغه ۱ از دیدگاه امام علی (ع) مناصب و پستهای حکومتی در چارچوب امانت قابل تعریف هستند، چه آنگاه که در مواجهه با بیت المال کمترین زیاده خواهی آن هم از سوی برادر خویش را با چشاندن حرارت آتش پاسخ می دهد و آن را خیانت به مسلمین می داند و یا آن زمان که خبر کم توجهی
۸۳
تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت …
را به حدود اختیار و مسئولیت خویش و بی مبالاتی در  استاندار وقت آذربایجان اشعث بن قیس  به وی هشدار داده و می نویسد :  بدان و آگاه ۱ مراقبت از بیت المال می شنود و بلافاصله طی نامه ای باش که این منصب و اختیارات واگذار شده به تو طعمه در اختیار تو نیست تا به هر شکلی که اراده کردی میل نمایی، بلکه امانتی است بر ذمه تو که تو را مکلف به پاسخگویی در قبال آن می سازد و تو تحت نظارت مافوق خودت (آنکسی که تو را منصوب کرده) هستی و باید پاسخگو باشی لذا مراقب باش در انجام وظیفه نسبت به مردم و حوزه اختیار خود کوتاهی نکنی و بیت المال را بدون تضمین و وثیقه به مخاطره نیندازی.      این نگاه امام (ع) مناصب و پستهای حکومتی و مسئولیتها را در چارچوب امانت تبیین نموده و امانت نیز برای امین در حوزه های اختیار و تکلیف چارچوبهایی را ترسیم کرده که عبور از آنها و هرگونه تعدی و تفریط موجبات مسئولیت را فراهم خواهد آورد.
– تفویض اختیار در وکالت و نمایندگی۲ نمایندگی عنوان عامی است که می تواند در : وکالت، ولایت، نیابت، وصایت، قیمومت و نمایندگی به معنی اخص، مصداق یابد. برخی از این عناوین از زمره عقود و برخی دیگر ایقاع هستند و برخی نیز با عقد قرارداد خاص بین دو طرف و یا دادن رأی و نیز در قالب احکام اداری حاصل از رابطه استخدامی، محقق می شوند و در تمام آنها واگذاری اختیار به نحوی از انحاء مطرح است. اما آنچه در این مبحث مورد توجه و مقایسه با اصل تفویض اختیار حاکمیتی قرار می گیرد، نوع اخص آن است (وکالت به معنی اعم و نمایندگی حقوقی دستگاههای اجرایی). الف- وکالت  درتعریف وکالت گفته شده: عقدی است که به موجب آن شخصی به ۲در ترمینولوژی حقوق و وکالت گیرنده را ۳ دیگری اختیار انجام عملی را به نام و نفع خود می دهد. وکالت دهنده را موکل می نامند. ۴وکیل وکالت به تفویض امر به دیگری به وجه خاص اطلاق شده اگر چه در باب ۵در لسان برخی فقهاء اینکه وکالت، اعطاء سلطه است یا دادن نیابت اقوالی مطرح گردیده است.  وکالت را نایب و جانشین قراردادن وکیل ۷ نیابت مخصوص می داند و شهید ثانی۶صاحب جواهر نیز به چشم می خورد. ۸در تصرف عنوان کرده و این قول در کتب برخی حقوقدانان
۹۱هار / ب۴۶ال دوازدهم/ شماره  س
۸۴
آن را اعطاء سلطه به دیگران دانسته و نگاه قانون مدنی ۹در کنار این قول برخی دیگر از فقها همین است. ۱۹۸۴ نیز در ماده ۱۰فرانسه در مورد ماهیت و اثر وکالت، اعطای نمایندگی و نیابت در تصرف است. ۱۱البته نظر مشهور فقها
وکالت دادگستری وکالت دادگستری -که عنوان خاصی از وکالت است – به منظور شرکت در محاکم و دادرسی یا پیگیری دعاوی و شکایت از سوی افراد واجد شرایط، به نمایندگی از دیگران، قانونگذاری شده .۱۲است وکالت به معنی اعم آن، بجز شرایط عمومی تکلیف در وکیل و موکل و مشروع و مقدور بودن موضوع وکالت، شرط خاص دیگری ندارد در حالی که وکالت دادگستری مستلزم احراز شرایط اختصاصی است.  ماده به تصویب رساند و یکسال بعد ۵۵ قانون وکالت را در ۱۳۱۴قانونگذار ایران در سال  ماده تصویب کرد که ناظر به شرایط احرازی کسب ۵۸) با نسخ این قانون قانون دیگری در ۱۳۱۵( مجوز وکالت در دادگستری و احکام مربوط به رابطه بین وکیل یا موکل و نیز با عدلیه بود. به تعبیری رابطه حقوقی بین اختیار دهنده و اختیار گیرنده را در این موضوع خاص، محدود به شرایطی کرده  قانون وکالت مصوب ۲ و نیز وکیل اتفاقی (ماده ۳ و ۲ ،۱که نتیجه آن، تقسیم بندی وکلا به درجه ) و کارگشا، همچنین ممنوعیت برخی افراد، از این حقوق وضعی شده است. ۱۳۲۴ در وکالت دادگستری نیز به موجب عقد منعقده، اختیارات مربوط به امور دعاوی و شکایات، از سوی موکل به وکیل تفویض می گردد و در نتیجه موکل می  تواند شخص حقیقی یا حقوقی و هر یک از دستگاههای حاکمیتی باشد. لذا باید حدود و ثغور تفویض اختیار و نیز امکان یا عدم امکان واگذاری آن از سوی وکیل به وکیل دیگر و یا به شخص دیگر مشخص شود.  )۱۳۷۹ قانون آیین  دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۳۵در ماده چنین عنوان شده است: «وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن، خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود». بند ذکر شده -که یکی از آنها وکالت در توکیل است- در تبصره یک این ۱۴امور مورد اشاره در
۸۵
تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت …
ماده نیز یادآوری و تاکید شده که صرف اشاره به شماره های یاد شده (بندهای چهارگانه) بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود. با امعان نظر به حکم این ماده می توان گفت؛ مقصود قانونگذار، تبیین حدود اختیار وکیل و توسعه آن نسبت به تمام امور دادرسی به منظور تاکید بر عدم وجود مانع از سوی محاکم و مراجع دادگستری است و به تعبیری هیچ امری از امور دادرسی را قائم به خود موکل نکرده (البته بجز  یاد شده که: سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء را قابل توکیل ندانسته ۳ ماده ۲مصادیق تبصره است) و در نتیجه موکل را از قبول اختیار نسبت به هیچ یک از امور دادرسی منع ننموده و این امر ارتباطی به شرایط و وضعیت موکل ندارد. بنابراین در صورتی که موکل، دستگاه حکومتی باشد، ابتدا لازم است اختیارات قابل واگذاری اش مشخص شود سپس عمل تفویض، در آن محدوده صورت گیرد. بعنوان مثال : مدیر دستگاه دولتی که به نمایندگی دولت و در مقام شاکی یا مدعی حق قرار می گیرد و می تواند این اختیار را به وکیل دادگستری یا نماینده حقوقی واگذار نماید، خود از حق گذشت و مصالحه به ضرر دولت یا ابراء و … برخوردار نسبت تا بتواند این حقوق و اختیارات را تفویص نماید. نتیجه این که این حقوق و اختیارات، به وکیل و نماینده حقوقی نیز قابل واگذاری نخواهد بود.  نمایندگی حقوقی ب نمایندگی حقوقی عنوان خاصی از نمایندگی به معنی اعم آن است که در کارشناسان حقوقی و نمایندگان اعزامی از سوی سازمانها، مؤسسات و دستگاههای اجرایی یا سایر اشخاص حقوقی، مصداق می یابد.  قانون تجارت ۴۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۲۳۵و ۱۱۸۳عنوان نماینده قانونی اگر چه در مواد  از سوی قانونگذار، موضوع «قانون ۱۳۷۴بکار رفته اما عنوان نماینده حقوقی برای اولین بار در سال استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی» قرار گرفت و در نگارش آیین دادرسی دادگاههای  را به خود اختصاص داد تا در واقع ۱۳) یک ماده قانونی۱۳۷۹عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب  )۱۳۱۵ توسعه ای در محدوده شرایط احرازی وکالت دادگستری (مندرج در قانون وکالت مصوب صورت داده باشد. و به تعبیری محاکم قضایی را مکلف به قبول نمایندگان حقوقی در امور مربوط به دادرسی نماید. در تعیین و معرفی نمایندگان حقوقی اگر چه شرط شده از کارمندان رسمی یا کارکنان اداره
۹۱هار / ب۴۶ال دوازدهم/ شماره  س
۸۶
حقوقی دستگاه اجرایی باشند، مع الوصف لازم است تمام اختیارات لازم به وی تفویض شود تا چنین نماینده ای بتواند در محاکم نسبت به پیگیری و تعقیب دعاوی یا شکایات اداره متبوع خویش اقدام نماید.  محدودیت در امر تفویض -که در اعطاء نمایندگی به وکیل دادگستری اشاره شده- در مورد ًاولا امکان تفویض اختیار از سوی نماینده حقوقی به دیگران – ولو ًنماینده حقوقی نیز صادق است. ثانیا از دیگر کارکنان دستگاه باشد- در قانون پیش بینی نشده است. لذا می توان گفت چنین تفویضی  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ۳۱ که طبق ماده  به وکیل دادگستری ًصرفا امور مدنی علی الاطلاق می تواند امور دادرسی را در محاکم وکالت نماید (آن هم در صورت تصریح مقام نمایندگی دهنده)، امکان پذیر خواهد بود. نتیجه این که با توجه به اصل عدم تفویض، چنین تفویضی جایز نیست مگر به تصریح و به موجب قانون.
– اصل عدم اختیار وکیل در تفویض ۳   آزادی و اختیار ، از حقوق اساسی است که مستظهر به قانون اساسی و متکی به مبانی عقلی و شرعی است و در این راستا هر فردی می تواند اختیار اعمال حق خود و یا سلب آن را به دیگری تفویض نماید. در مشروعیت وکالت شکی نیست بلکه از ضروریات دین است. همچنین اصل ، جواز ۱۴گفته شده .۱۵وکالت در تمام امور و اشیاء است جز در برخی امور که قائم به نفس است مانند: اداء سوگند ، شهادت ، اقرار ، ایلاء و لعان ، در سایر امور علی  الاطلاق می توان تمام اختیارات را به وکیل و نماینده تفویض کرد. در این راستا از فقهاء منعی اعلام نشده است. نکته قابل توجه اینکه عقد وکالت می تواند بدون مشخص کردن موضوع وحدود اختیار بین وکیل و موکل منعقد شود لذا ملازمه ای با تفویض اختیار ندارد. بنا بر این اصل، عدم تفویض است مگر مواردی که از سوی موکل به تصریح اذن داده شود. اما در اینکه اختیار گیرنده (وکیل یا نماینده) علی الاصول حق تفویض اختیار کسب شده را به دیگری دارد یا خیر؟ به طریق اولی اصل ، عدم اختیار وکیل است مگر به اذن موکل وبه تصریح. در این راستا فقهاء حتی در صورتی که وکالت بطور ی در تذکره ّمطلق تفویض شده باشد، برای وکیل، حق اقرار یا مصالحه یا ابراء قائل نیستند. علامه حل
۸۷
تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت …
.۱۶در این باره ادعای اجماع کرده است تفویض اختیار به دیگری نیز یکی از اختیارات وکیل است که بدون اذن موکل ، اصل بر فقدان چنین اختیاری است ضمن اینکه فقهاء در این مورد خاص ، تصریح و تأکید به عدم امکان تفویض  در ۱۸. حتی صاحب جواهر۱۷اختیار از سوی وکیل و نماینده دارند مگر به تصریح و اذن موکل ممنوعیت توکیل از سوی وکیل ادعای اجماع کرده است.     لذا در دعاوی راجع به وکالت در توکیل مادام که این امر در نفس عقد وکالت اعطائی تصریح نشده باشد نمی تواند جزء اختیارات وکیل محسوب گردد.  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی ۳۵- ممکن است این شبهه مطرح شود که مفاد ماده و انقلاب در امور مدنی ظهور در امکان تفویض تمام اختیارات امور مربوط به دادرسی به وکیل دارد مگر مواردی که موکل تصریح به عدم آن کرده باشد. – پاسخ این است که مفاد این ماده ارتباطی به امر تفویض از سوی موکل ندارد بلکه عدم محدودیت قانونگذار در وکالت راجع به امور مربوط به دادرسی را بیان می کند وموارد استثناء را در حوزه اختیار موکل قلمداد می نماید. تأکید ذیل ماده بر لزوم ذکر ایجابی موارد اختیار تفویض شده به وکیل ، و هشدار تبصره یک آن شاهد مدعاست. حدود اختیار نماینده،  –در نمایندگی حقوقی نیز که ایقاع است – بخلاف وکالت که عقد است در ابلاغ مأموریت و حکم قید می شود وضمن آنکه محدود به همان تصریح است خارج از چارچوب  اصل عدم تفویض محکوم ً نخواهد بود. با این وصف اولا۱۳۷۹ آیین دادرسی مصوب ۳۲قانونی ماده  ً مذکورگردیده و در غیر منصوص امکان تفویض وجود ندارد. ثانیا۳۲نصوص قانونی ، از جمله ماده در اقدام وکیل از جانب موکل، اصل عدم نفوذ اختیار علیه موکل ، حاکم است مگر با اذن و به تصریح.
– اصل عدم تفویض اختیار از سوی کارگزار ۴ که این اصل در مورد کارگزاران حکومتی به طریق اولی ثابت بوده و چه درامور حاکمیتی  که بدون موجب قانونی امکان  و یا در امور تصدی گری علی الاطلاق قابلیت طرح نمی یابد  اختیارات به موجب رابطه حقوقی بین دولت به معنی اعم و واگذاری آن به دیگران وجود ندارد کارگزار ، به وی اعطاء می شود تا در چارچوب ترسیمی ، نسبت به انجام وظایف به طریق مباشرت  آنگونه که در عقد وکالت اقدام نماید لذا بجز مواردی که از سوی واگذارنده اختیار تصریح شده باشد
۹۱هار / ب۴۶ال دوازدهم/ شماره  س
۸۸
و یا مواردی که به حکم عقل اجراء آن از سی خود کارگزار میسر نگردد، از قول فقهاء نقل شد و رها کردن آن نیز در دایره اختیاری وی نبوده و خلاف غبطه دولت باشد ، حق واگذاری جزئی یا کلی اختیارات تفویضی از سوی حاکمیت را به دیگران ولو سایر کارکنان ندارد. با ابتناء به این اصل ، در موارد لزوم ، خود قانونگذار تصریح به امکان تفویض تمام یا بخشی از اختیارات کارگزار را به دیگری می نماید.
واگذاری اختیار به کارگزاران به موجب قانون ممکن است این سؤال مطرح شود که اگر اصل، عدم اختیار است کارکنان دولت یا دیگر مؤسسات وشرکتها چگونه از حق اعمال اختیار برخوردار می شوند؟ پاسخ روشن است همانگونه که در وجوه دولتی در اختیار ، اصل بر ممنوعیت تصرف است مگر به موجب قانون و در امانت نیز به همین ترتیب است مگر به اذن مالک وبه تصریح، در اعمال اداری ومدیریتی نیز همین اصل حاکم است مگر موارد مصرحه قانونی که به صورت اختیار یا وظیفه در مورد مشاغل وپستهای اداری نسبت به متصدیان آنها مطرح است. صورت می گیرد و تکالیف واختیارات هم ۱۹به تعبیری به کارگیری واستخدام در چارچوب قانون به صورت شرح وظائف مصوب – چه در دستگاههای دولتی در قالب پست سازمانی وچه در بخشهای به مستخدم واگذار می گردد. –غیر دولتی و در چارچوب قرارداد بین الطرفینی
– موارد تصریح قانونگذار به عدم تفویض ۵ در بررسی برخی آیین نامه ها یا اساسنامه ها ملاحظه می شود در مواردی ، قانونگذار به عدم امکان تفویض تصریح نموده واین شبهه را ایجاد کرده که در صورت وجود اصل عدم تفویض ، چه ضرورتی در تأکید وتصریح قانونگذار در عدم تفویض وجود دارد؟ به معنی وجود اختیار در غیر موارد تصریح ً تصریح به عدم ، لزوماًدر پاسخ می توان گفت: اولا به منظور شفاف سازی موارد تفویض نشده ، از عموم اختیارات اداری ومالی تفویض ًنیست. ثانیا شده در چارچوب رابطه کارگری با کارفرما یا کارگذاری با دولت این امر می تواند در اساسنامه یا  می تواند از باب اتمام حجت و ًآئین نامه مورد تأکید قرار گیرد، لذا فاقد مفهوم مخالف است. ثالثا به ویژه در امور مالی که ریسک عدم جبران  –ی از چارچوب ّیاد آوری مسؤلیت مدنی و جزائی تعد
۸۹
تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت …
بیشتر مطرح است- برای مستخدم ومدیر باشد. در زیر به مصادیقی از این تصریح در آئین نامه ها واساسنامه ها اشاره می شود: -که ۱۴ شرکت عمران و بهسازی شهری در بند «ل» ماده ۱۳۷۵ در اساسنامه مصوب  ۱ به اختیارات هیأت مدیره اختصاص دارد- تصویب قیمت اراضی مورد خریداری و اعمال حقوقی و اختیارات مربوط به وظیفه شرکت غیرقابل تفویض اعلام شده است. )۱۰ در آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی ( بند الف ماده  ۲ اتخاذ تصمیم در مورد خط مشی ، تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه، آئین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی، فروش دارائیهای ثابت یا تغییر سرمایه، تصویب بودجه و صورتهای مالی، انحلال و ادغام را غیرقابل تفویض اعلام کرده است. در بند «ب» همان ماده تأکید شده که هرگونه اختیار درخواستی برای تفویض باید در اساسنامه شرکت یا سایر مقررات مربوط از جمله وظایف و اختیارات مجمع عمومی باشد. در آیین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب ۳ تصریح شده که اعضای شورا حق تفویض اختیارات خود به غیر ، اعم از عضو یا غیر ۴) در ماده ۷۸ عضو شورا را ندارند. این تأکید آمده است.ً ) آئین نامه مربوط به شوراهای اسلامی بخش ها نیز عینا ۷در ماده ( چنین آمده است: «عضویت ۶) در ماده ۱۳۸۴ آئین نامه داخلی شورای عالی استانها (مصوب  ۴ در شورای عالی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. هیچ یک از اعضا حق تفویض اختیارات خود را به غیر، اعم از عضو یا غیر عضو ندارند. آئین نامه داخلی شورای اسلامی روستاها نیز عین شورای عالی استانهاست و به این غیرقابل تفویض بودن تصریح نموده است.
– تفویض در آیینه آرای هیاتهای عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت ۶ اداری با بررسی و کنکاش در آراء صادره از هیاتهای عمومی دو دیوان می توان به نگاه دستگاه قضایی و حقوقدانان و فقهای حاضر در آن مراجع عالی قضائی پی برد. آنچه که از برآیند آراء صادره با نگارشهای متفاوت می توان استنباط کرد، اناطه تفویض اختیار به نصوص قانونی و تاکید بر اصل عدم
۹۱هار / ب۴۶ال دوازدهم/ شماره  س
۹۰
حاکمیتی و تصدی گری است. مالی تفویض در امور جاری دستگاههای دولتی اعم از امور اداری  هیات عمومی دیوان عالی کشور در گزارش دادستان ۸۴/۱/۳۰ مورخ ۶۷۴ در رأی شماره الف کل به هیات تصریح شده است : «طبق اصول کلی و موازین شرعی، تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی، شخصی بوده، بطور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمی باشد مگر به حکم قانون».  هیات عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ۷۱/۸/۱۸ مورخ ۱۴۱ در دادنامه شماره    ب  قانون) زمین شهری تصریح شده که این اختیارات برای وزارت ۹ ماده ۶اختیارات قانونی (تبصره مسکن و شهرسازی براساس صلاحیت و موقعیت و شخصیت وزارتخانه  تصویب و قائم به شخصیت حقوقی آن وزارت بوده و هر نوع تفویض و واگذاری آن مستلزم تصویب قانونگذار است.  هیات عمومی دیوان عدالت اداری : «…. طبق ۷۹/۱/۲۸ مورخ ۱۰۸۷ بخشی از رأی شماره    ج ) تشخیص تخلف ۱۳۵۰ماده یک قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی (مصوب  به افسران شهربانی -که آموزش دیده اند- تفویض گردیده ًاز مقررات و اخذ جریمه نقدی منحصرا ) نیز که این اختیار را ۱۳۶۹ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت … (مصوب ۴۵و بند یک ماده به درجه داران شهربانی تفویض نموده بود به لحاظ انقضاء اعتبار این قانون، در حال حاضر تفویض به درجه داران جواز قانونی ندارد.  هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید به عدم ۸۰/۷/۲۲ مورخ ۲۳۲ در رأی شماره د  ماده واحده قانون تأسیس ۵امکان تفویض از سوی هیات وزیران چنین آمده است : «در تبصره ) ، مسئولیت تعیین ۱۳۶۷ شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری (مصوب انواع خدمات به رانندگان وسایل نقلیه باربری و میزان وجوه دریافتی براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری به عهده هیات وزیران محول شده و چون تفویض این مسئولیت از طریق هیات دولت به مراجع دیگر ، موافق هدف و حکم صریح مقنن نیست ، بنابراین مصوبه ابطال می گردد».  هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تمسک ۸۱/۱۰/۱ مورخ ۳۴۵ در دادنامه شماره ه به اینکه؛ تفویض وظایف و مسئولیتهای قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذی صلاح ، به سایر مقامات و مراجع بدون اذن صریح مقنن ، جواز قانونی ندارد، بخشنامه های شهرداری و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ابطال شده است. شورای عالی شهرسازی و ۵ نیز اختیارات کمسیون ماده ۸۳/۹/۲۲ مورخ ۴۶۰ در دادنامه و
۹۱
تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت …
معماری ایران غیر قابل تفویض به دیگران از جمله شهردار اعلام شده است.  هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اصل ۸۳/۳/۳۱ مورخ ۱۱۹ دادنامه شماره  ز  قانون اساسی که اتخاذ تصمیم را به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران موکول ۱۳۴ کرده و با تاکید به عدم جواز تفویض اختیارات و مسئولیتهای اختصاصی هیات وزیران به سایر  قانون اساسی، مبادرت به ابطال مصوبه هیات وزیران ۱۲۷اشخاص ، و انصراف این موضوع از اصل نموده است.
– موارد قانونی تفویض اختیار  ۷ با توجه به اصل عدم تفویض و نگاه همسوی مراجع عالی قضایی، رویکرد قانونگذار را نیز می توان در این راستا ارزیابی کرد آنجا که به موارد جواز قانونی اشاره می نماید. لازم به ذکر است در صورتی که قائل به اعتبار مفهوم مخالف در وصف باشیم این تصریح قانونی تأکیدی بر اصل عدم تفویض است.  قانون محاسبات عمومی است که اختیار و مسئولیت ۵۳ بارزترین این تصریح قانونی در ماده تشخیص، انجام تعهد ، تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات ، با ذی حساب اعلام و در تبصره یک این ماده تصریح شده که  ً و بدون واسطه از طرف مقامات ،کلاًاختیارات و مسئولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیما قابل تفویض خواهد بود ، لیکن در هیج مورد، تفویض اختیار و مسئولیت، سلب اختیار و ًیا بعضا مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.  آن نیز تاکید شده؛ تفویض اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس ۲در تبصره مؤسسه و ذی حساب ، به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیتهای وزیر یا رئیس موسسه به ذی حساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود. با دقت نظر در احکام قانونی فوق می توان دریافت: : تاکید قانونگذار به اصل عقلائی عدم تفویض است که او را وا داشته برای جلوگیری از ً  اولا ایجاد خلاء در استمرار وظایف مالی دستگاهها و نیز مقابله با بن بستهای احتمالی و با تصریح و نص، استثنایی بر آن اصل پیش گفته تاسیس ، و در موارد خاص ، اجازه تفویض را اعطاء نماید.  : در امتداد اصل مسئولیت خواهی از مدیران و کارگزاران و علی رغم اعطاء  اجازه تفویض تمام ًثانیا
۹۱هار / ب۴۶ال دوازدهم/ شماره  س
۹۲
یا بخشی از اختیار، مسئولیت پاسخگویی را هیچگاه از آنان بر نداشته بلکه با شرط نظارت تام در این موارد و مشارکت دادن تفویض شونده در مسئولیت پاسخگویی تفویض کننده ، مبادرت به صدور جواز قانونی کرده است تا به اصول اخیرالذکر (مسئولیت پذیری و مسئولیت خواهی) خدشه ای وارد نشود و تفویض شونده نیز در چارچوب این اصول ، خود را مواجه با اختیار جدید بیابد. ثالثا :  برای پیشگیری از توالی ناصحیح نقض اصل عدم تفویض و نیزاختلاط اصول مسئولیت پذیری  چارچوب خاصی برای تفویض اختیار ۵۳ ماده ۲و مسئولیت خواهی اداری و اجرایی، در تبصره ترسیم نموده و آن اینکه دو اختیار از دو نسخ هیچگاه در یک نفر از صاحبان اختیار یا در فرد ثالثی اجتماع ننماید.
تصریح به موارد تفویض در اساسنامه ها وآئین نامه ها این ملاحظات قانونگذار در اساسنامه عموم شرکتهای دولتی  وآئین نامه ها مورد توجه قرار  ، مورد غفلت واقع شده است. مع الوصف ۲گرفته اگر چه در برخی از آنها منویات حاصل از تبصره تاکید بر بقاء مسئولیت اصلی بر تفویض کننده و عدم رافعیت تفویض در تمام آنها ، مورد تصریح قرار گرفته که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می شود:  آیین نامه مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری موسسات و نهادهای عمومی غیر الف  قانون محاسبات پیروی کرده و تبصره های ۵۳ از ماده ً خود ، دقیقا۳) در ماده ۱۳۸۰دولتی (مصوب  مذکور است. ۵۳ تبصره های ماده ً آن نیز عینا۲ و ۱ در آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی ب ) و آیین نامه مالی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (مصوب ۱۳۷۴(مصوب  و ۳ در ماده ً قانون محاسبات عمومی و تبصره های آن دقیقا ۵۳) نیز احکام مربوط به ماده ۱۳۷۷ آن دو آیین نامه منعکس است. ۲ و ۱ تبصره های ) مواد ۱۳۷۰ در مقررات اداری- مالی- تشیکلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی (مصوب ج  به ترتیب انعکاس ۱۷ و ۱۸ قانون محاسبات عمومی و مواد ۵۳ برگردان ماده ً مجتمعا۱۶ و ۱۵ این مقررات ، از مسئول امور ۱۶ آن است با این تغییر که در ماده ۲ و ۱ دهنده احکام تبصره های مالی بجای ذی حساب نام برده شده است.  به ً ، صرفا۲     با این وصف ، برخی دیگر از شرکتها و موسسات ، بدون انعکاس حکم تبصره
۹۳
تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت …
در آیین نامه یا اساسنامه خود تاکید کرده اند که در زیر به برخی از آنها ۵۳حکم تبصره یک ماده اشاره می شود: ) تاکید شده که کلیه اسناد و ۸۲ اساسنامه سازمان حسابرسی  (مصوب ۲۱ در ماده     الف اوراق مالی و تعهد آور باید به امضای مدیرعامل و یا افراد مجاز از طرف وی به همراه یکی از اعضای هیات عامل برسد و در تبصره آن با تصریح به امکان تفویض این اختیار از سوی مدیرعامل و عضو هیات عامل در شعب واحدهای اجرایی، تاکید شده که این تفویض رافع مسئولیت تفویض کننده نخواهد بود. ) و قانون تاسیس سازمان نظام ۱۲ در قانون تاسیس سازمان نظام پزشکی (تبصره ماده   ب ) نیز اختیار امضاء اسناد مالی از سوی رئیس به ۱۳۸۰مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب نائب رئیس و خزانه دار ، با تاکید بر عدم رافعیت تفویض ، پیش بینی شده است.  و ۳۸) در ماده ۱۳۶۹ آیین نامه مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (مصوب     ج  قانون محاسبات عمومی و تبصره یک آن پیروی کرده است.۵۳تبصره آن از احکام مقرر در ماده
– نتیجه گیری ۹ نتیجه بررسیهای صورت گرفته را می توان به شرح زیر عنوان نمود :  ً- وکالت به معنی اعم، عقدی است مشروع و جز در امور قائم به شخص و اموری که مباشرتا۱ نیاز به قصد و نیت دارد، در تمام امور می تواند جریان یابد. به تصریح قانونگذار (در قانون وکالت ) اختیارات تفویضی به وکیل، از جمله اختیار توکیل، لازم است در عقد وکالت تصریح  ۱۳۱۵مصوب شود و اخذ مجوز وکالت به معنی اخص (در امور قضایی و دادگستری) مستلزم شرایط احرازی احصاء شده در قانون است.  در قوانین موضوعه محل طرح یافته، ایقاعی است ۱۳۷۴-  نمایندگی حقوقی که از سال ۲ که به موجب قانون و به منظور امکان شرکت کارشناسان حقوقی و نمایندگان دستگاههای اجرایی در دادرسی محاکم، تشریع شده و اختیارات اینگونه نمایندگان محدود به تصریح قانونی و موضوعات قابل تفویض است. –   وکالت در ذات خود، ملازمه ای با تفویض اختیار ندارد و اصل، عدم اختیار وکیل است مگر به ۳ ۳۲اذن و تصریح موکل، در حالی که نمایندگی حقوقی، ملازمه با حکم و موضوعی دارد که در ماده
۹۱هار / ب۴۶ال دوازدهم/ شماره س
۹۴
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشریع شده و در صورت اعطاء نمایندگی از سوی دستگاهها، لازم است موضوع و حدود اختیار نماینده مشخص شود. لذا اینگونه نمایندگان حقوقی جز در موارد مصرحه، فاقد اختیار بوده و موارد مشکوک نیز به متعلق اصل عدم اختیار ملحق می شود لذا قول منکر تفویض پذیرفته خواهد شد. –  توکیل از سوی وکیل، به اجماع فقهاء و به تصریح قانونگذار، جایز نیست مگر به اذن وتصریح ۴ ًموکل در عقد وکالت. این تفویض اختیار از سوی نماینده حقوقی -که اختیارات تفویضی به وی صرفا در رابطه مستخدمی، بویژه که در امور عمومی یا حاکمیتی باشد، قابل تعریف است- بطریق اولی ممنوع است مگر به تصریح نمایندگی دهنده به علاوه یک شرط اضافه و آن اینکه خود نمایندگی دهنده نیز که کارگزار دولت است، دارای این اختیار باشد. –   اختیارات کارکنان دولت و مدیران، به موجب قانون یا قرارداد، و در محدوده شرح وظایف به ۵ آنان تفویض می گردد و با توجه به اصل عدم تفویض و توکیل، جز به تصریح قانونگذار قابل واگذاری ) نیست. ً یا کلاً(جزئا قانون ۵۳ –   موارد قابل تفویض در قوانین، آیین  نامه ها و اساسنامه ها مشخص شده (مانند ماده ۶ محاسبات عمومی) و در تمام این موارد به تأکید قانونگذار و با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت، نفس تفویض، خدشه ای به پاسخگویی تفویض کننده وارد نمی سازد و حصه ای از آن نمی کاهد بلکه در موارد مسئولیت مدنی یا جزایی، ذمه تفویض شده را (البته به تفصیل موضوع و شرایط) می تواند به ذمه تفویض کننده ملحق ساخته و با او مشارک یا معاون در مسئولیت قلمداد شود. لذا هرگونه تفویض خارج از نصوص قانونی، تمام مسئولیت (مدنی و جزائی) را متوجه تفویض کننده می نماید.
۳۱۲

کلیدی : تفویض ، اختیار ، واگذاری ، تفویض کننده ، تفویض شونده ، وکیل ، نماینده حقوقی ، وکالت، نیابت ، نمایندگی
منبع:
ص5 – نهج البلاغه،نامه شماره 1 )753 – جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 2
3 – Mandant 4 – Mandantaire
382 – ابن حمزه طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، ص 5 347 ص27 – نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 6 365 ص4 – شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ج 7 107 ص3 – کاتوزیان، عقود معین ج 8
95
تفویض اختیار در امورحاکمیتی و مقارنه با وکالت …
114 ص1 – کاشف الغطاء، تحریر المجله ج 9 – قانون مدنی فرانسه10 347 ص 27 نجفی، جواهر الکلام ج 5 ص15 – علامه حلی، تذکره الفقهاء ج 11 1315 – قانون وکالت مصوب 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی به شرح زیر است:32 – مفاد ماده 13 وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر بعنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: – دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط. 1 -دوسال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. 2 تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. 347 ص27 – نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج14 377 – همان،ص15 246 ص4 – حسینی روحانی، فقه الصادق ج16 – همان17 388 ص27 – نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج18 – قانون مدیریت خدمات کشوری :19 – «کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد 7 ماده مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود».
منابع و ماخذ: . ق. ، مؤسسه نهج البلاغه ه1412 نهج البلاغه ، . ق. کتابخانه آیه الله مرعشی ه1480- ابن حمزه طوسی، الوسیله الی نیل الفضیله، 1 ، انتشارات گنج دانش 1372- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، 2 – حسینی روحانی، صادق، فقه الصادق (ع)، بی نا 3 . ق. کتابفروشی ه1410 – شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه، 4 داوودی – علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، تذکره الفقهاء (جدید)، مؤسسه آل البیت، قم 5 .ش ه1371- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، بهمنش، انتشارات گنج دانش، 6 – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، داراحیاء التراث العربی 7 . ق. المکتبه المرتضویه ه1359- نجفی، محمدحسین (کاشف الغطاء)، تحریرالمجله، 8 ش، انتشارات گنج دانشه1381- نوری، محمد علی، ترجمه قانون مدنی فرانسه،9
قوانین و آیین نامه ها )1378 – آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ( 9 )1382 – آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی ( 10 )1384 – آیین نامه داخلی شورای اسلامی روستاها ( 11 )1384 – آیین نامه داخلی شورای عالی استانها ( 12 )1377 – آیین نامه مالی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران ( 13
91هار / ب46ال دوازدهم/ شماره س
96
)1374 – آیین نامه مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران ( 14 )1370- مقررات اداری- مالی- تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی (15 )1380 – آیین نامه مالی- معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ( 16 )1379 – قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( 17 )1358- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (18 )1311- قانون تجارت (19 )1314- قانون مدنی (20 )1386- قانون مدیریت خدمات کشوری (21 )1315- قانون وکالت (22 دانش حسابرسی – فصلنامه علمی – پژوهشی – سال دوازدهم – بهار 91 – شماره 46


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *