آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی


دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۵


آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی


آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی

آیین‌نامه شماره ۵۳۵۶۷/ت ۵۱۷۲۱ هـ ۶/۵/۱۳۹۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ـ سازمان ملی استاندارد ایران
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ـ اتاق اصناف ایران ـ اتاق تعاون ایران
هیأت وزیران در جلسه ۳/۵/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۳۳۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه اجرایی بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی
ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مکلف‌اند به واحدهای تولیدی مراجعه نمایند.
ب ـ کارگروه: کارگروه ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی، موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه.
پ ـ اتاقها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.
ت ـ واحدهای تولیدی: واحدهایی که نسبت به تولید هرگونه کالا اقدام و دارای مجوز فعالیت از سوی مراجع ذی‌صلاح می‏باشند.
ث ـ سامانه: سامانه اطلاعاتی که اقلام اطلاعاتی واحدهای تولیدی و اقلام اطلاعاتی موردنیاز جهت هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی را در خود نگهداری و پردازش کرده و از طریق درگاه الکترونیکی واحد و با رعایت سطح دسترسی طراحی و راه‏اندازی می‌شود.
ج ـ شماره واحد: اختصاص شماره‌ای انحصاری به هریک از واحدهای تولیدی و
دستگاههای اجرایی که تمامی اطلاعات هویتی و آماری موردنیاز دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی و طبقه‌بندی آنها از آن استخراج می‌شود.

ماده ۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط و اتاقها و با نظارت و تأیید کارگروه، طی شش ماه پس از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این آیین‌نامه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه باقابلیتهای ذیل اقدام نماید:
الف ـ امکان پردازش اطلاعات

ب ـ امکان دسترسی آسان و سریع دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی به سامانه

پ ـ امنیت اطلاعات و کنترل سطح دسترسی دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی
ت ـ اختصاص شماره واحد به واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی

ث ـ امکان اخذ گزارشهای موردنیاز از واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی

ج ـ ارتباط با سایر سامانه‌های مورداستفاده در دستگاههای اجرایی
چ ـ امکان اطلاع‌رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه و یا سایر روشهای الکترونیکی برای مراجعه‌کنندگان دستگاههای اجرایی
تبصره ۱ ـ پس از استقرار سامانه، تمامی مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی، توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط از طریق سامانه ثبت خواهد شد.
تبصره ۲ ـ طراحی و پیاده‌سازی سامانه مذکور در چارچوب ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک صورت می‌گیرد.

تبصره ۳ ـ دستگاههای اجرایی ذی‌ربط که نماینده یا بازرس به واحدهای تولیدی اعزام می‌کنند، موظف‌اند اطلاعات مربوط به بازدیدهای خود را جمع¬آوری و به‌روزرسانی نموده و صحت آن‌را تأیید و در سامانه ثبت کنند.
تبصره ۴ ـ سامانه ارتباط پایگاه دادههای فوق را فراهم کرده و دسترسی را برای دستگاههای دیگر مهیا می‌کند و مالکیت معنوی دادهها متعلق به همان دستگاه باقی خواهد ماند.
تبصره ۵ ـ دستگاههای اجرایی موظف‌اند مستندات قانونی و فهرست تمام مراجعات خود را پس از یک ماه از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این آیین‌نامه به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند و در صورت تأیید کارگروه و ثبت آن توسط دستگاه اجرایی در سامانه، مجاز به مراجعه به واحدهای تولیدی می‌باشند.
ماده ۳ ـ دستگاههای اجرایی موظف‌اند جهت انجام وظایف قانونی خود از داده‌ها، اطلاعات و گزارشهای بازدیدهای صورت گرفته یکدیگر که در سامانه ثبت‌شده است، استفاده کنند.
تبصره ـ در مواردی که اظهارات اخذشده از واحدهای تولیدی با گزارشهای ثبت‌شده مغایرت داشته باشد، مراجعه به واحدهای تولیدی بلامانع است.
ماده ۴ ـ نمایندگان دستگاههای اجرایی موظف‌اند برنامه بازدید از واحدهای تولیدی شامل واحد تولیدی مورد بازدید، تاریخ و روز بازدید و موارد بازدید را در سامانه ثبت نمایند.
تبصره ـ مصادیق مراجعات بدون هماهنگی و سرزده باید به تأیید کارگروه برسد.

ماده ۵ ـ به‌منظور ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی، کارگروهی با ترکیب ذیل تشکیل می¬شود:
۱ ـ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رئیس)
۲ ـ معاون ذی‌ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳ ـ معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت
۴ ـ معاون ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۵ ـ معاون ذی‌ربط وزارت جهاد کشاورزی
۶ ـ معاون ذی‌ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی
۷ ـ معاون ذی‌ربط سازمان حفاظت محیط‌زیست
۸ ـ معاون ذی‌ربط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

۹ ـ رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
۱۰ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۱۱ ـ رئیس اتاق تعاون ایران
۱۲ ـ رئیس اتاق اصناف ایران
۱۳ ـ نماینده سایر دستگاهها حسب موضوع با حق رأی
تبصره ـ نحوه تشکیل دبیرخانه کارگروه و فعالیت آن به تصویب کارگروه می‌رسد.
ماده ۶ ـ وظایف و اختیارات کارگروه به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ ـ بهبود و اصلاح فرآیندهای موازی و تکراری دستگاههای اجرایی برای کاهش مراجعه به واحدهای تولیدی و حذف موارد غیرضروری.
۲ ـ نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و واحدهای تولیدی در اجرای مفاد این آیین‌نامه.
۳ ـ صدور دستورالعملهای موردنیاز و متناسب با فرآیندهای مشمول آیین‌نامه و بازنگری به‌صورت مستمر در چارچوب مفاد این آیین‌نامه.
۴ ـ تعیین ضوابط سطح دسترسی دستگاههای اجرایی در سامانه.
۵ ـ تعیین ضوابط استفاده، به‌کارگیری و سطح دسترسی سامانه برای بخش غیردولتی که وظایف بازدید و بازرسی دستگاههای اجرایی به آنها واگذارشده است.
ماده ۷ ـ اتاقها موظف‌اند هر شش ماه یک‌بار گزارش تحقق مفاد این آیین‌نامه، تحلیلها، برنامه‌های بهبود و اصلاح را به کارگروه ارائه نمایند.
ماده ۸ ـ واحدهای تولیدی وابسته به نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه مستثنا می‌باشند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
به نقل از روزنامه رسمی شماره 20800 مورخ 16/5/1395

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *