آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه

دسته: تازه های قوانین
بدون دیدگاه
جمعه - ۱۲ آذر ۱۳۹۵


آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه

آییننامه آموزشی دوره دوم متوسطه

شماره74182/120مورخ28/7/1395

وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه نهصد و سی و دومین (932) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 17/3/1395 موضوع «آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه» جهت ابلاغ و اجراء ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه

مصوب نهصد و سی و دومین (932) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 17/3/139

(بررسی شده در جلسات 931 و 932)

آیین‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه با اعمال تغییرات در برخی از مواد و تبصره‌های آیین‌نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی) ، مصوب جلسه 666 شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 3/8/1380 و اصلاحیه جلسه 856 شورای مذکور، تاریخ 2/12/1390، همسو با مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مطابق با تغییرات ساختار نظام جدید آموزشی، با هدفها و ساختار زیر تهیه و تدوین شده است.

فصل‌ اول ـ هدفها، اصول‌ و ساختار:

ماده1ـ هدف کلی:

فراهم‌ آوردن‌ شرایط، زمینه‌ها و امکانات‌ لازم و بسترهای قانونی و حقوقی برای تقویت و نهادینه سازی فرآیند تعلیم و تربیت در ساحتهای شش‌گانه تربیتی دانش‌آموزان، توسعه آموزشهای این دوره (نظری‌، فنی‌ و حرفه‌ای‌، کاردانش‌) و ارتقای کیفیت،‌ متناسب با نیازهای اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور، با توجه‌ به ‌مقتضیات‌ جغرافیایی‌ مناطق‌ و رعایت تناسب‌ بین‌ محتوای آموزشی،‌ نیازها و شرایط سنی و ویژگیهای‌ ‌جنسیتی دانش‌آموزان، براساس‌ اصول زیر‌ :

الف) تأکید بر امر تزکیه‌ و تربیت‌ دینی‌ و تقویت آداب و‌ مهارتهای‌ زندگی؛‌

ب‌) توسعه‌ مهارت‌آموزی‌ و اشتغال، برحسب‌ نیازهای کشور و علاقه‌ و استعداد افراد و ادامه‌ تحصیل‌ در آموزش عالی‌، بر اساس شرایط و امکانات‌ محیط، با توجه‌ به پیشرفتهای علمی‌ و فنی؛

ج‌) افزایش‌ کمیت‌ و ارتقای‌ سطح‌ کیفی و‌ منزلت‌ آموزشهای‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌؛

د) توسعه و تقویت آموزشهای متوسطه و ساماندهی آموزشهای خارج از مدرسه، با فراهم آوردن زمینه استفاده حداکثری از مشارکت، امکانات و منابع سایر سازمانها و دستگاهها.

ماده2ـ ساختار:

نظام‌ آموزش‌ و پرورش دوره دوم‌ متوسطه‌ که‌ در این‌ آیین‌نامه،‌ به‌ اختصار «نظام متوسطه»‌ نامیده‌ می‌شود، دارای ‌سه‌ شاخه‌ تحصیلی‌ «نظری»، «فنی‌ و حرفه‌ای» ‌و «کاردانش» ‌به شرح زیراست:

الف ـ شاخه‌ متوسطه‌ نظری، مشتمل‌ بر 4 رشته‌ «ریاضی‌ ـ فیزیک»، «ادبیات‌ و علوم‌ انسانی»‌، «علوم‌ تجربی»‌ و «علوم‌ و معارف‌ اسلامی» که مدارس مربوط به‌ این‌ شاخه «دبیرستان‌» نامیده‌ می‌شوند.

ب ـ شاخه‌ متوسطه‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ که مدارس مربوط به‌ این‌ شاخه‌ «هنرستان‌ فنی و حرفه‌ای» نامیده‌ می‌شوند.

ج ـ شاخه‌ متوسطه‌ کاردانش که مدارس مربوط به‌ این‌ شاخه «هنرستان کاردانش» نامیده‌ می‌شوند.

هدفهای‌ شاخه‌های تحصیلی

الف) هدفهای شاخه‌ نظری:

1ـ اعتلای‌ سطح‌ فرهنگ‌ و دانش‌ عمومی‌، شناسایی و تقویت شایستگیهای تربیتی،‌ فضائل‌ اخلاقی‌، بینش ‌سیاسی‌ و اجتماعی دانش‌آموزان‌ برای دستیابی به زندگی مناسب؛

2ـ شناخت‌ بهتر استعداد و علاقه‌ دانش‌آموزان‌ و ایجاد زمینه‌ مساعد برای‌ هدایت آنان‌ به‌ مسیرهای‌ تحصیلی‌ مناسب‌؛

3ـ ایجاد آمادگی‌ نسبی‌ دانش‌آموزان‌ برای‌ ادامه‌ تحصیل‌ در آموزش‌ عالی‌.

ب‌) هدفهای شاخه‌ فنی‌ و حرفه‌ای:

1ـ اعتلای‌ سطح‌ فرهنگ‌ و دانش‌ عمومی‌، شناسایی و تقویت شایستگیهای تربیتی،‌ فضائل‌ اخلاقی‌، بینش ‌سیاسی‌ و اجتماعی دانش‌آموزان‌ برای دستیابی به زندگی مناسب؛

2ـ شناخت‌ بهتر استعداد و علاقه‌ دانش‌آموزان‌ و ایجاد زمینه‌ مناسب‌ برای کسب توانمندیها و مهارتهای لازم و‌ هدایت‌ آنان ‌به‌ سمت‌ اشتغال‌ مفید؛

3ـ ایجاد آمادگی‌ نسبی‌ دانش‌آموزان‌ برای اشتغال و‌ ادامه‌ تحصیل‌ در رشته‌های علمی‌ ـ کاربردی‌ .

ج‌) هدفهای شاخه‌ کاردانش‌:

1ـ اعتلای‌ سطح‌ فرهنگ‌ و دانش‌ عمومی‌، شناسایی و‌ تقویت شایستگیهای تربیتی،‌ فضائل‌ اخلاقی‌، بینش ‌سیاسی‌ و اجتماعی دانش‌آموزان‌ برای دستیابی به زندگی مناسب؛

2ـ تربیت‌ نیروی‌ انسانی‌ در سطوح‌ نیمه‌ماهر، ماهر، استادکاری‌ و سرپرستی،‌ برای اشتغال در ‌بخشهای‌ صنعت‌، کشاورزی‌ و خدمات‌، متناسب با نیازهای منطقه و جامعه؛

3ـ ایجاد آمادگی‌ نسبی‌ دانش‌آموزان‌ برای اشتغال و‌ ادامه‌ تحصیل‌ در رشته‌های خاص علمی‌ ـ کاربردی‌.

فصل دوم ـ واحدهای درسی و طول مدت تحصیل:

ماده3ـ آموزش دوره دوم متوسطه، سالی واحدی و دارای ویژگیهای زیر است:

الف ـ فرآیند آموزش هر درس به‌طور پیوسته، در طول سال‌تحصیلی انجام می‌شود. آموزش بعضی از درسهای شاخه فنی و حرفه‌ای در طول یک نوبت (اول یا دوم) به‌صورت مستقل ارائه و ارزشیابی می‌شود، مشروط بر آنکه برنامه این قبیل درسها به صورت زوج و در دو نوبت متوالی تنظیم شود. در شاخه کار‌دانش، آموزش برخی از استانداردهای مهارتی (درسهای مهارتی) در طول سال‌تحصیلی به پایان می‌رسد و ارزشیابی آن تا یک ماه پس از پایان آموزش یا حداکثر تا پایان آن نوبت انجام می‌شود.

ب ـ محتوا، ساعات آموزش و میزان تأثیر هر درس در معدل‌گیری، براساس تعداد واحدهای آن درس مشخص می‌شود.

ج ـ ارزشیابی هر یک از درسهای دوره دوم متوسطه مستقل است و قبولی یا مردودی در هر درس تأثیری بر سایر درسها ندارد.

ماده4ـ مدت دوره آموزش در دوره دوم متوسطه 3 سال و تعداد واحدهای درسی مورد نیاز برای اتمام این دوره و اخذ دیپلم، حداقل 96 واحد است.

تبصره1ـ هر واحد درس نظری در طول سال‌تحصیلی، معادل یک‌ساعت آموزش در هفته است. ساعت آموزش هر واحد درس عملی، معادل 5/1تا 4 برابر ساعت آموزش یک واحد درس نظری، قابل افزایش است. ساعات آموزش هر واحد درس نظری و عملی در مدارس استثنائی تا 5/1 برابر مفاد این ماده، برابر شیوه‌نامه‌ای که سازمان آموزش و پرورش استثنائی ابلاغ می‌کند، قابل افزایش است.

تبصره2ـ دانش‌آموزان «مدارس استثنایی» و «دانش‌آموزان تلفیقی در مدارس عادی»، با رعایت سایر شرایط، تا 5 سال می‌توانند در مدارس روزانه ادامه تحصیل دهند.

تبصره3ـ مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، می‌تواند برای غنی‌سازی محتوای برنامه‌های درسی، «محتوای توسعه‌ای» ارائه کند. در ارزشیابیهای نوبت اول و دوم، حداکثر 5 نمره از نمره ارزشیابی مستمر و حداکثر 5 نمره از نمره ارزشیابی پایانی (غیراز امتحانات نهایی)، به محتوای توسعه‌ای اختصاص می‌یابد.

ماده5 ـ از اول مهرماه هر سال تا آخر شهریور ‌ماه سال بعد یک سال تحصیلی محسوب می‌شود. دوره آموزش از اول مهرماه هر سال آغاز و تا پایان خرداد‌ماه سال بعد ادامه می‌یابد و امتحانات پایانی نوبت دوم در خردادماه برگزار می‌شود .

تبصره1ـ ارائه و تکمیل آموزش مهارت و ارزشیابی پایانی آن دسته از استانداردهای مهارت شاخه کاردانش (درسهای مهارتی) که آموزش آنها تا پایان خرداد‌ماه به اتمام نمی‌رسد، تا پایان شهریورماه همان سال تحصیلی، به صورت رایگان بلامانع است.

تبصره 2ـ درس کارآموزی در شاخه فنی و حرفه‌ای و درس کارورزی در شاخه کاردانش از تابستان پایه یازدهم تا پایان سال تحصیلی پایه دوازدهم، بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی معاونت آموزش متوسطه، ارائه و اجرا می‌شود.

ماده6 ـ در هر سال‌تحصیلی تمام واحدهای درسی هر پایه، برابر جداول مربوط، به دانش‌‌آموز ارائه می‌شود.

تبصره1ـ درسهای پایه دهم پیش‌نیاز، درسهای پایه‌های یازدهم و دوازدهم، محسوب نمی‌شود. برخی از درسها، در پایه یازدهم، پیش نیاز پایه دوازدهم می‌باشد.

تبصره2ـ چنانچه درس¬های باقیمانده از پایه یازدهم، پیش‌نیاز درس¬های پایه دوازدهم باشد، دانش‌آموزان پایه دوازدهم باید این درسها را با رعایت ضوابط پیش‌نیاز، به همراه سایر‌ درسهای پایه دوازدهم، برابر مقررات و حداکثر تا سقف37 واحد انتخاب کنند.

تبصره3ـ دانش‌آموز پایه دوازدهم که قبلاً از درس پیش‌نیاز نمره نصاب قبولی (در رشته‌های شاخه نظری حداقل نمره 7 و در رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای برابر مقررات مربوط) کسب کرده باشد، مجاز به انتخاب درس¬های پیش‌نیاز و اصلی به صورت هم‌زمان، یا درس‌های اصلی مقدم بر درسهای پیش‌نیاز، خواهد بود.

تبصره 4ـ چنانچه درسهای باقیمانده از پایه یازدهم پیش‌نیاز درسهای پایه دوازدهم نباشد، انتخاب این درسها به دوره تابستانی ‌(شهریورماه) سال دوازدهم موکول می‌شود.

تبصره 5 ـ دانش‌آموزان پایه دوازدهم روزانه که در پایه یازدهم موفق به کسب حداقل نمره 7 در درسهای پیش‌نیاز نشده‌اند یا به دلیل انطباق نداشتن ساعات ارائه درسهای پیش‌نیاز و اصلی در برنامه هفتگی مدارس، امکان انتخاب درسهای پایه یازدهم را نداشته‌اند و تشکیل کلاس در فرصتهای دیگر نیز برای آنان مقدور نیست، می‌توانند با موافقت شورای مدرسه و رعایت سایر ضوابط، از جمله سقف واحدهای مجاز، آن دسته از درسهای پایه یازدهم را که پیش‌نیاز دروس پایه دوازدهم هستند، انتخاب کرده و در امتحانات نوبت اول و دوم آن درسها شرکت کنند. در این صورت نمرات پایانی هر نوبت به عنوان نمرات مستمر آن نوبت نیز منظور و همانند سایر درسها، برابر ماده 45، اعلام نتیجه خواهد شد.

 ماده7ـ چنانچه پس از برگزاری امتحانات خرداد‌ماه، تعدادی از دانش‌آموزان، در یک یا چند ماده درسی، شرایط قبولی را کسب نکنند، دوره تابستانی با رعایت موارد زیر برای آنان برگزار خواهد شد. شیوه‌نامه اجرایی این ماده از سوی وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابلاغ می‌شود.

ادامه را در سایت روزنامه دنیای حقوق به آدرس   بخوانید

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۹۰
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *